Deklaracja członkowska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wawrzeńczyce, ..............................r.

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Ja, niżej podpisana/y ..................................................................................... legitymująca/y się dowodem osobistym nr ………......………………., PESEL ……………....…………, deklaruję chęć przynależności do Stowarzyszenia Odnowa Wsi Wawrzeńczyce. Oświadczam, że spełniam kryteria członkowstwa w Stowarzyszeniu Odnowa Wsi Wawrzeńczyce, określone w § 14 pkt. 1. Statutu Stowarzyszenia, tzn. mieszkam lub jestem zatrudniona/y we wsi Wawrzeńczyce oraz że nie byłam/-em karana/y wyrokiem sądowym. Deklaruję, że będę wypełniać postanowienia Statutu i moje obowiązki jako członka Stowarzyszenia. Zobowiązuję się aktywnie działać na rzecz Stowarzyszenia, uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków, przestrzegać uchwał jego władz.